top of page

Les imatges d'aquesta secció son produides per diferents algorismes generadors de "Julia sets". No hi ha cap manipulació posterior  d'aquestes. Tampoc intervé cap proces aleatori  a la generació de les imatges. Totes elles resulten de fixar una forma cuadràtica (no necessariament definida positiva) i dos polinomis de segon grau en dos variables, que defineixen un automorfisme del pla complex. Si l'algorisme resultant dona lloc a un fractal, es procedeix, aleshores, a una exploració en busqueda d'una imatge en particular.

Totes les imatges es poden imprimir en qualsevol format i amb diferents tècniques.

bottom of page